Educació Secundària

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria està situada després de l’etapa d’Educació Primària i és la darrera etapa de l’educació obligatòria. Hi accedeixen tots els alumnes i les alumnes que han acabat l’escolarització primària i acull els nois i noies que tenen de dotze a setze anys, distribuïts en quatre cursos, que s’organitzen en diferents matèries. El quart curs ja té un caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti:

 • Assegurar un desenvolupament personal sòlid.
 • Adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana.
 • El rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe.
  La igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes.
 • L’autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal.
 • La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya.
 • Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi, amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

S’opta per una escola que pugui atendre la diversitat dels nois i noies, amb l’objectiu de donar resposta als seus diferents interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge.

És un fet que l’escola no pot proporcionar a tots i cadascun dels subjectes que la segueixen la multitud de sabers que actualment integren el món científic, tecnològic i social. La solució no pot ser una altra que establir prioritats. Aquests conceptes, procediments i actituds prioritàries reben el nom de competències bàsiques.

El desenvolupament de les competències bàsiques implica la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

Per avançar en l’assoliment de les competències bàsiques és fonamental emmarcar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge entorn els quatre eixos següents:

 • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.
 • Aprendre a pensar i comunicar.
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
 • Aprendre a conviure i habitar el món.

Aquestes competències bàsiques s’han d’assolir amb el treball conjunt de totes les matèries.

En finalitzar l’etapa d’ESO, els alumnes que l’hagin completat satisfactòriament tenen la possibilitat d’accedir al món laboral o bé de continuar estudis.
També et pot interessar...

Llar d'infants

    La nostra Llar d'infants Un dels trets principals d’identitat de la nostra Llar és ESCOLTAR els infants. Això significa tenir en compte la ...

llegir més »

Educació Infantil

El nostre projecte educatiu s’emmarca dins d’una línia pedagògica de participació activa dels infants i joves en el seu aprenentatge, considerant l...

llegir més »

Educació Primària

La finalitat bàsica d’aquesta etapa educativa és proporcionar als nens i nenes de 6 a 12 anys un marc d’aprenentatges que els permeti iniciar-se en...

llegir més »

Educació Secundària

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria està situada després de l’etapa d’Educació Primària i és la darrera etapa de l’educació obligatòria. Hi a...

llegir més »