Educació Secundària

 

L’etapa dEducació Secundària Obligatòria està situada després de l’etapa d’Educació Primària i és la darrera etapa de l’educació obligatòria. Acull els nois i noies que tenen de dotze a setze anys, distribuïts en quatre cursos. El quart curs ja té un caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti:

 • Assegurar un desenvolupament personal sòlid.
 • Potenciar un aprenentatge significatiu a partir del treball competencial, l'aprenentatge vivencial i el treball en valors.
 • Connectar amb les necessitats i les motivacions dels alumnes fent-los participar en la presa de decisions: "Les emocions són part important de l'aprenentatge".
 • Aprofitar els avenços tecnològics  donant prioritat, però, al tracte personal i humà.
 • Animar les actituds les actituds orientades a la superació d'objectius.
 • Utilitzar metodologies on l'alumne adquireixi gradualment la màxima autonomia i responsabilitat.
 • Ampliar el temps on els alumnes"aprenen fent": fent-se preguntes, experimentant, investigant, comunicant...
 • Estar oberts a l'ús de tecnologies diverses: robòtica, dispositius mòbils, pissarres digitals,electrònica,impressores en 3D, apps,etc.
 • Actuar críticament i responsable en l’ús de les tecnologies, considerant aspectes ètics, legals, de sostenibilitat i d'identitat digital.
 • Aconseguir que els alumnes es comuniquin en anglès a nivell avançat  i en una o més llengües estrangeres.
 • El rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe.
  La igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes.
 • Afavorir el treball competencial fonamentat en els models pedagògics que impulsin el treball cooperatiu, el treball per projectes o tots aquells models centrats en l'alumne i a partir dels quals s'exposin a situacions reals o aplicables a la vida quotidiana.
 • Fer que els alumnes se sentin arrelats a l’entorn, mitjançant les festes, les tradicions del poble, del barri o de la ciutat.

Atenem la diversitat dels nois i noies, amb l’objectiu de donar resposta als seus diferents interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge.

 Competències bàsiques.

El desenvolupament de les competències bàsiques implica la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

Per avançar en l’assoliment de les competències bàsiques és fonamental emmarcar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge entorn els quatre eixos següents:

 • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.
 • Aprendre a pensar i comunicar.
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
 • Aprendre a conviure i habitar el món.

Aquestes competències bàsiques s’han d’assolir amb el treball conjunt de totes les matèries.

En finalitzar l’etapa d’ESO, els alumnes que l’hagin completat satisfactòriament tenen la possibilitat d’accedir al món laboral o bé de continuar estudis.

 

 
També et pot interessar...